REGULAMIN ZIMOWYCH WARSZTATÓW

Regulamin

 

1.    Organizatorem III ZIMOWYCH WARSZTATÓW TAŃCA  jest Agencja Artystyczna „SEBI” - Sebastian Białobrzeski.

2.    Warsztaty  prowadzone będą przez wykwalifikowanych tancerzy i nauczycieli  baletu z przygotowaniem pedagogicznym.

3.   Warsztaty rozpoczną się 4 stycznia 2021 / poniedziałek / a zakończą 6 stycznia 2021 / środa /.

6.   Czasowa nieobecność uczestnika na warsztatach nie stanowi

podstaw do zwrotu opłaty za zajęcia.

7.  Ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę zajęć.

8.  Organizator warsztatów  zastrzega sobie możliwość robienia zdjęć i nagrywanie fragmentów lub całości zajęć dla celów promocyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie praw do wizerunku.

9.   Za szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć na terenie obiektu odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie placówki.

11. Niepełnoletni uczestnik warsztatów zobowiązany jest do okazania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w warsztatach.

12. Zastrzegamy sobie prawo zmian w regulaminie. Zmiany każdorazowo zostaną ogłoszone na stronie organizatora. 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Agencja Artystyczna SEBI z siedzibą w Gdańsku.
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail: warsztatytanca@interia.pl 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Letnich Warsztatów Tańca w Gdańsku przez Agencję Artystyczną SEBI.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
h)Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w warsztatach.
 

 

 

 

 

 

 

© 2023 by Name of Template. Proudly created with Wix.com

 

Zapisy 
1. O przyjęciu osoby chętnej na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń drogą mailową lub telefonicznie. 
2. Zgłoszenia wysyłamy drogą mailową przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres : warsztatytanca@interia.pl
lub telefonicznie: +48/502-770-000
3. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, wiek uczestnika oraz numer telefonu do kontaktu. 
4. Każda zgłoszona osoba otrzyma informację zwrotną o przyjęciu na Zimowe Warsztaty bądź o wpisaniu na listę rezerwową. 
5. Ilość miejsc ograniczona !
6. Osoby niepełnoletnie zgłaszające się na warsztaty zobowiązane są przedłożyć w pierwszym dniu warsztatów oświadczenie ( zgodę na udział ) uczestnika Zimowych Warsztatów podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
7. Panele warsztatowe:
- taniec klasyczny ( 3 dni )
- taniec współczesny ( 3 dni )
- barre au sol ( 2 dni )
- inna technika ( 1 dzień )
11. Opłaty:
 Opłata za warsztaty wynosi 400 złotych za 3 dni lub jednorazowe wejście na 1 dzień - 150 zł. Pierwszeństwo mają uczestnicy zgłaszający się na 3 dni.
Płatności dokonujemy po przyjęciu uczestnika na listę zimowych warsztatów na konto:
AGENCJA ARTYSTYCZNA "SEBI"
nr:  43 1160 2202 0000 0001 3472 2166
z dopiskiem "Zimowe Warsztaty" oraz imię i nazwisko uczestnika. 
11. Więcej informacji oraz pilne pytania - tel. 502-770-000 - Koordynator Zimowych Warsztatów - Sebastian Białobrzeski